കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി Author

Kottarathil Shankunni

കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി കൊല്ല.വർഷം.1030 മീനം 23-നു ( ക്രി.വ.1855 മാർച്ച് 23) കോട്ടയത്ത് വാസുദേവനുണ്ണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർത്ഥ പേര് വാസുദേവൻ. അച്ഛന്റെ പേരും ഇതുതന്നെയായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട് തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിപ്പേരു വന്നു. ജാതിപ്പേരായ ഉണ്ണി ചേർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി. മരണം 2 ജുലൈ 1937 കോട്ടയംNeed some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Kottarathil Shankunni