താരാശങ്കര്‍ ബന്ദോപാദ്ധ്യായ Author

Tharashankar Bhandhopadhyaya

താരാശങ്കര്‍ ബന്ദോപാധ്യായ(ബംഗാളി:তারাসন্কর বন্ডোপাধ্যা)(23 ജൂലൈ 1898 -14 സെപ്റ്റംബര്‍ 1971) ബംഗാളിയിലെ പ്രശസ്തനായൊരു നോവലിസ്റ്റായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 65 നോവലുകളും,53 ചെറുകഥാസമാഹാരങ്ങളും,12 നാടകങ്ങളും,4 പ്രബന്ധസമാഹാരങ്ങളും,4 ആത്മകഥകളും,2 യാത്രാവിവരണ കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. രബീന്ദ്ര പുരസ്കാര്‍,കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്,ജ്ഞാനപീഠം അവാര്‍ഡ്,പദ്മഭൂഷണ്‍ എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Tharashankar Bhandhopadhyaya