ഹെര്‍മ്മന്‍ ഹെസ്സെ Author

Hermann Hesse

ഹെർമൻ ഹെസ്സെ (ജൂലൈ 2 1877 – ഓഗസ്റ്റ് 9 1962) ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിയും നോവലിസ്റ്റും ചിത്രകാരനുമായിരുന്നു. 1946-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ സ്റ്റെപ്പെൻ‌വുൾഫ്, സിദ്ധാർത്ഥ, ദ് ഗ്ലാസ് ബീഡ് ഗെയിം (മജിസ്റ്റർ ലൂഡി എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു) എന്നിവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിനു പുറത്തുള്ള ആത്മീയാന്വേഷണം എന്ന ആശയത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുNeed some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Hermann Hesse