സല്‍മാ‌ന്‍ റുഷ്ദി Author

Salman Rushdie

സല്‍മാ‌ന്‍ റുഷ്ദിNeed some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Salman Rushdie