ദേബാഷിഷ് ചാറ്റെര്‍ജി Author

Debashis Chartterjee

കോഴിക്കോട്‌ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഡയറക്‌ടർ. നിരവധി വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽ വിസിറ്റിങ്ങ്‌ പ്രൊഫസർ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന്‌ മാനേജർമാർക്ക്‌ പരിശീലനം നല്‌കുന്നു. വിവിധ ദേശീയപത്രങ്ങളിൽ കോളങ്ങൾ എഴുതുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Debashis Chartterjee