അമാനുള്ള വടക്കാങ്കര Author

Amanulla Vadakkangara

പ്രശസ്ഥ അറബിക്‍ ഭാഷാ വിദഗ്ദന്‍,ഗള്‍ഫിലും ഭാരതത്തിലും അറബി മാതൃഭാഷയല്ലാത്തവരെ അറബി ഭാഷാ സംഭാഷണ പരിശീലനത്തിലും വളരെകാലത്തെ പരിചയവുമുല്ല യുവ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്‍: Amanullah Vadakkangara Amanulla Vadakkangara, the former head of the department of Arabic at Ideal Indian School, Doha has tried his level best to present the grammar topics in a convincing manner. Easy to remembe..Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Amanulla Vadakkangara