സിജിന്‍ ബി ടി Author

Sijin B T

ബിസിനസ്സ് പരിശീലകന്‍, മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധന്‍, സ്പേര്‍ട്സ് ബിസിനസ്സ് വിദഗ്ധന്‍, രിക്സ്പേര്‍ട്സ് ആര്‍കിടെക്റ്റ്, സരംഭകന്‍, സോഷ്യല്‍ എഞ്ചിനിയര്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാര്‍വാത്രിക മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം, യാത്രകാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍, പൈതൃക കായികവിനോദങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണല്‍വത്കരണം എന്നിവയുടെ ഉപജ്ഞതാവ്Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Sijin B T
Cover Image of Book Business Punchtantra
Rs 100.00  Rs 90.00