കാവാലം നാരായാണ പണിക്കര്‍ Author

Kavalam Narayana Panikker

Kavalam Narayana Panikker
മലയാളത്തിലെ ആധുനികനാടകവേദിയെ നവീകരിച്ച നാടകാചാര്യനാണ് കാവാലം നാരായണപണിക്കര്‍‍. നാടകകൃത്ത്, കവി, സംവിധായക‌ന്‍,‍ സൈദ്ധാന്തിക‌ന്‍ എന്നിങ്ങനെയും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സംഗീതനാടക അക്കാദമിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1975-ല്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നാടകചക്രം എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു[1][2]. 2007-ല്‍ പത്മഭൂഷണ്‍ പുരസ്കാരം നല്കി ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു.[3] 2009-ല്‍ വള്ളത്തോള്‍ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചുആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ‍ കുട്ടനാട്ടിലെ ചാലയില്‍ കുടുംബാംഗമായി ജനിച്ച കാവാലം നാരായണപണിക്കരുടെ അച്ഛ‌ന്‍ ഗോദവര്‍മ്മയും അമ്മ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മയുമാണ്. സര്‍ദാര്‍ കെ.എം. പണിക്കര്‍ കാവാലത്തിന്റെ അമ്മാവനാണ്‌. കര്‍മ്മരംഗമായി ആദ്യം അഭിഭാഷകവൃത്തി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ വഴിമാറി നാടകത്തിലേക്കെത്തിച്ചേര്‍ന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ സംഗീതത്തിലും നാട‌ന്‍കലകളിലും തല്പരനായിരുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Kavalam Narayana Panikker