കെ ബി ശ്രീദേവി Author

K B Sreedevi

മലയാളത്തിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് കെ.ബി. ശ്രീദേവി.ആദ്യമായി കഥ എഴുതിയത് 13 ആം വയസ്സിലാണ് ആ കഥ പക്ഷിയുടെ മരണത്തേക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു.കുങ്കുമം അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച കൃതി. നമ്പൂതിരി സമുദായത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ഭ്രഷ്ട് എന്ന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃതി. അന്നത്തെ നമ്പൂതിരി ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രം ലഭിക്കുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author K B Sreedevi
Cover Image of Book യജ്ഞം
Rs 180.00  Rs 162.00