വെശാഖന്‍ Author

Vyshaghan

പ്രമുഖ മലയാള കഥാകൃത്താണ് വൈശാഖ‌ന്‍ എന്ന തൂലികനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന എം.കെ.ഗോപിനാഥ‌ന്‍ നായര്‍. 1989-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമടക്കമുള്ള[1]വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Vyshaghan