പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ Author

Pandalam Keralavarma

കവിയും പ്രസാധകനും ആയിരുന്നു മഹാകവി പന്തളം കേരളവര്‍മ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളവര്‍മ്മ (ജനുവരി 1879 - ജൂണ്‍ 1919) . പന്തളം രാജകുടുംബാംഗമായ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പന്തളത്താണ്. തന്റെ 12-ആം വയസ്സില്‍ സംസ്കൃത കവിതകള്‍ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം 19-ആം വയസ്സില്‍ മലയാള കവിതകളും എഴുതിത്തുടങ്ങി. "ദൈവമേ കൈ തൊഴാം" എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രാര്‍ത്ഥനാഗാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളില്‍ ഒന്നാണ്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Pandalam Keralavarma