ആര്‍ ശിവകുമാര്‍ Author

R Sivakumar

1974മെയ്യ് 25 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പേയാട് പിറയില്‍ എന്‍.രാഘവന്റെയും സി.പങ്കിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. പേയാട് ഗവണ്‍മെന്റ് എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ പേയാട് സെന്റ് സേവ്യാഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം ഗവമെന്റ് ആര്‍ട്സ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തിരുവന്തപുരം, ഗവണ്മെന്റ് ലാ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കേരള സര്‍വകാലാശാലയില്‍ നിന്നും നിയമവിരുദവും മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ റാങ്കോടെ ബിരുദാന്തര ബിരുദവും റവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഗവണ്മന്റ്സെക്രട്ടയറ്റില്‍ ഔദ്ദ്യോഗിക ഭാഷാ വകുപ്പില്‍ ഭാഷാ വിഗദ്ഗന്‍Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author R Sivakumar