ബാബു ഭരദ്വാജ്‌ Author

Babu Bharadwaj

ഒരു മലയാള മാദ്ധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും, നോവലിസ്റ്റുമാണ് ബാബു ഭരദ്വാജ്. മികച്ച നോവലിനുള്ള 2006-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം കലാപങ്ങള്‍ക്കൊരു ഗൃഹപാഠം എന്ന നോവലിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഡിയാവണ്‍ ടിവി പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Babu Bharadwaj