ഡോ വിനി എ Author

Dr Vini A

ഡോ. വിനി .എ :
കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി.എഡും. തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് ആർകൈവ്സ് ആന്റ് എപ്പി ഗ്രാഫിയിൽ ഡിപ്ലോമയും
നേടി. കേരളീയ നവോത്ഥാനവും കേരള കലാമണ്ഡലവും എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പി എച്ച്.ഡി. നേടി. നാഷണൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് മിഷൻ (National
Mission for Manuscripts, IGNCA-New Delhi )ന്റെ കീഴിൽ താളിയോല സംരക്ഷണത്തിലും പുരാരേഖ - ക്രമപ്പട്ടികാ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്,
ഹിൽ പാലസ് - പുരാരേഖാ വിഭാഗം പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ്,സുകൃതീന്ദ്ര ഓറിയൻറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് . തമ്മനം -റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻറ്, കേരള കലാമണ്ഡലം പുരാരേഖാ വിഭാഗം
അസിസ്റ്റൻറ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിളാപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, നിളാസംരക്ഷണ പദ്ധതി എന്നിവയിൽ അംഗമാണ്.കൃതികൾ:-
നവോത്ഥാനം ക്ലാസിക്കൽ കലകളിൽ ,രജത മുദ്രാക്ഷരങ്ങൾ - വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായരുടെ ജീവിത രേഖ,കുഡുംബികൾ കേരളത്തിൽ - ചരിത്രവും സംസ്കാരവും,ഗൗഡസാരസ്വത
ബ്രാഹ്മണർ പൂർവ -വർത്തമാന ചരിത്രം,തലപ്പിള്ളി സ്വരൂപം സാംസ്കാരിക സംഭാവനകൾ ,രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ - ഒരു കാലാനുസൃത പഠനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2018-19 ലെ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ( Centre for Cultural Resources and Training -Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India) സാഹിത്യ വിഭാഗം - ജൂനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ആലീസ് ബോണർ - ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും എന്ന വിഷയത്തിന് ലഭിച്ചു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Dr Vini A