ഡോ വി വി പ്രേമലത വാര്യര്‍ Author

Dr V V Premalatha Warrier

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ എഴയ്ക്കാട് 1959-ല്‍ ജനിച്ചു. തിരുവനന്ദപുരം വിമന്‍സ്കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. പ്രെഫ.ഏ വി ശങ്കരന്റെ തീര്‍ത്ഥപാദ പുരാണത്തിന്റെയും ഇതര സംസ്കൃത കൃതികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് സംസ്കൃതത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു.
കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റ്യൂറ്റ് അറിവ് നിറവ് വൈജ്ഞാനിക പരമ്പരയില്‍ കാളിദാസന്‍ ഭാരവി എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Dr V V Premalatha Warrier