എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാലോ ??
എഴുതാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ?
എഴുതിയതു മറ്റുള്ളവര്‍ വായിക്കണം എന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ?

എങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ എഴുത്തുകള്‍, ലേഖനങ്ങള്‍, നിരൂപണങ്ങള്‍, ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചു തരുക,

കേരളാ ബുക്ക് സ്റ്റോറിന്റെ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം (conditions apply)
conditions based on discussion between both parties...