blog icon

ആ പുസ്തകം തിരിച്ചുവരുന്നു

ഒരു കാലത്ത് മാധ്യമഓഫീസുകളിലും രാഷ്ട്രീയ കുതുഹികളുടെ കൈയ്യിലും റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം പോലെ  ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്.   കേരളപ്പിറവി മുതൽ 1983 വരെയുള്ള കേരള രാഷ്ട്രീയത് Read More...

New Books


eBooks

Collections