അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ Author

Adoor Gopalakrishnan

അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണ‌ന്‍ജനനം മൗതത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ‌ന്‍ ഉണ്ണിത്താ‌ന്‍മറ്റ് പേരുകള്‍ അടൂര്‍ സം‌വിധായക‌ന്‍, തിരക്കഥാകൃത്ത്, നിര്‍മ്മാതാവ്സജീവം 1972 – തുടരുന്നുപ്രചോദിപ്പിച്ചത് സമാന്തര മലയാളചലച്ചിത്രംമാതാപിതാക്കള്‍ മാധവ‌ന്‍ ഉണ്ണിത്താ‌ന്‍,ഗൗരിക്കുഞ്ഞമ്മവെബ്സൈറ്റ്ശീയവും ദേശാന്തരീയവുമായ അംഗീകാരം നേടിയ മലയാളി ചലച്ചിത്രസംവിധായകനാണ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണ‌ന്‍. പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരില്‍ 1941 ജൂലൈ 3 നു ജനിച്ചു. അടൂരിന്റെ സ്വയംവരം എന്ന ആദ്യ ചലച്ചിത്രം മലയാളത്തിലെ നവതരംഗസിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച രചനയാണ്Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Adoor Gopalakrishnan