സി അനൂപ് Author

C Anoop

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചുനക്കരയില്‍ ജനിച്ചു വിശുദ്ധയുദ്ധം( നോവല്‍) പ്രണയത്തിന്റെ അപനിര്‍മ്മാണം പരകായ പ്രവേശം, നൊപ്പോളിയന്റെ പൂച്ച, എ എമ്മസ്സും ദൈവവും,കടല്‍ച്ചൊരുക്ക്, മൂന്നു കാലങ്ങള്‍(കഥാസമാകാരങ്ങള്‍) നരിമാന്‍ പോയിന്റ് (യാത്രാവിവരണം )തുടങ്ങി പതിനാലോളം പുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author C Anoop