ഡോ രാജ‌ന്‍ ചുങ്കത്ത് Author

Dr Rajan Chungath

ഡോ. രാജന്‍ ചുങ്കത്ത്. കുന്നങ്കുളത്ത് ജനിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ചു. നാട്ടുചരിത്രം, മിത്തുകള്‍, കേരളത്തിലെ വൈദികയജ്ഞസംസ്ക്കാരം എന്നിവയില്‍ സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പട്ടാമ്പില്‍ താമസം.Need some editing or want to add info here ?, please write to us.

Other Books by Author Dr Rajan Chungath